ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتیوضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها
پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
0 40 36
1 40 23
2 40 13
3 22 18
4 40 29
5 40 28
6 40 18