ثبت ناموضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
پیش دبستان 40 31
پایه اول 40 23
پایه دوم 0 0
پایه سوم 0 0
پایه چهارم 0 0
پایه پنجم 0 0
پایه ششم 0 0