ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتیوضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
0 40 28
1 50 2
2 40 0
3 22 7
4 40 9
5 40 10
6 40 4