برگزیده شدن مجدد مدیریت محترم دبستان و منتخب شدن همکاران آموزشی