اخبار

امروز از  دانش آموزان فعال در عرصه فرهنگی و هنری ومسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله آموزشگاهی توسط مدیریت تقدیر به عمل آمد.