زمان بندی اجرایی آزمون مرحله مقدماتی لیگ علمی پایا 1400

زمان بندی اجرایی آزمون مرحله مقدماتی لیگ علمی پایا 1400