حکم قهرمانی نورا رضازاده در مسابقه دوستانه تکواندو